MrEco-tuotteet tilattavissa nyt myös verkkokaupastamme!

Mr.Eco ryhmäkuva

Mr.Eco Sienihahamo 1

 

 


Mr.Eco

Huolehdi kodistasi ympäristöä kunniottaen.

 

 

Mr.Eco sienihahmo 2

 

 

Mr.Eco
on, mitä kansa vaatii

 

 

 

Sitoumus #1
SANOMME EI MUOVILLE!

”Missioni on auttaa jokaista huolehtimaan kodistaan ilman turhaa painolastia luonnolle” – Mr.Eco

Mr.Eco Sieniliina

3X SIENILIINAT SELLULOOSASTA

 

Raaka-aineina kasviperäinen selluloosa ja puuvillakudos.

Hel­lä­varai­nen kai­kille keit­tiön ja kylpy­huoneen pin­noille, taattua kes­tävyyttä ja pitkä­ikäi­syyttä.

Luonnon­kuidut ovat super­imukykyi­siä ja 100% bio­hajoavia.

Mr.Eco Selluloosasieni

MONIKÄYTTÖINEN SELLULOSASIENI

 

Raaka-­aineena kasvi­peräinen sellu­loosa, 100% bio­hajoava.

Lem­peä kai­kille pin­noille, ultra­kestävä ja super­imukykyinen.

Vah­vis­te­tut reu­nat ta­kaa­vat pitkä-­ikäi­syyden, ja sie­nen pak­suus tar­joaa suo­jaa sor­mille.

Pak­kauk­sen FSC-­pahvi tulee vas­tuul­li­sesti hoi­de­tuista met­sistä.

Mr.Eco Lattialiina

LATTIALIINA BAMBUSTA JA PUUVILLASTA

 

Raaka-­ainee­na bambu, yksi vähiten ym­pä­ris­töä kuor­mitta­vista kas­veis­ta, tunne­taan poik­keuk­selli­sen pehme­ästä vis­koo­sis­taan.

Super­imu­kykyi­nen, kes­tää hyvin kui­vaksi kier­tä­mistä.

Naar­mut­ta­maton, ihan­teel­linen kai­kille lat­tioil­le, myös par­ke­til­le.

MrEco Monikäyttöliina

MONIKÄYTTÖLIINA BAMBUSTA

 

Raaka-­aineena bambu ja maissi­pohjainen PLA-­kuitu.

Peh­meä ja super­imu­kykyi­nen, ultra­vahva ja kes­tävä.

Kui­vuu nope­asti eikä ala haista.

MrEco Luffahankain

LUFFAHANKAIN

 

Luon­nol­linen ja ympäristö­ystäväl­linen sieni tehok­kaaseen puh­distuk­seen naar­muttamatta.

Luffa-­kuituja saadaan kuivat­tamalla Cucurbitaceae-­perheen kas­vien hedel­mät.

Ripustus­lenkki.

MrEco Luffa- ja selluloosasieni

LUFFA- JA SELLULOOSASIENI

 

Kaksi­puolinen puhdistus­sieni: hellä­varainen imu­kykyinen sellu­loosa sieni ja kasvi­peräinen luffa­hankain.

Luffa-­kuituja saa­daan kui­vat­ta­malla Cucurbitaceae-­perheen kas­vien hedel­mät.

 

Sitoumus #2:
LISÄÄ KIERRÄTETTÄVIÄ MATERIAALEJA, VÄHEMMÄN JÄTETTÄ!

“Olen Mr.Eco. Minut on tehty biologisesti hajoavista tai kierrätettävistä materiaaleista, mikä parantaa maapallon hyvinvointia säästä­mällä energiaa ja resursseja.” – Mr.Eco

2x HANKAUSKERÄ RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

Hankaustyyny ruostumattomasta teräksestä, ihanteellinen puhdistamaan pinttyneitä astioita, uunivuokia, kattiloita ja grillejä.

Eivät ruostu tai kerää hajuja.

2x HANKAUSKERÄ ANTIBAKTEERISESTA KUPARISTA

Kuparin ominaisuuksiin kuuluu se, että se estää bakteerikasvua.

Kerät ovat ihanteellisia kaikkein vaikeimman lian poistamiseen kattiloista, pannuista ja grilleistä.

Eivät ruostu, eivätkä kerää rasvaa tai hajuja.

 

Sitoumus #3
VALITSEMME LUONNOLLISIA AINESOSIA!

“Luonnollisten ainesosien ottaminen jälleen käyttöön vaatii innovointia. Kuten minä teen valitessani luonnon inspi­raation lähteeksi kaikessa, pakkauksista komponentteihin.” – Mr.Eco

Mr.Eco Sieni selluloosasta ja lujista kuiduista

2x SIENET SELLULOOSASTA JA LUJISTA KUIDUISTA

Valmis­tettu kasvi­pohjai­sesta sellu­loo­sasta ja kier­rä­te­tyis­tä sisal- ja PET-­kuiduista.

Hyvin imu­kykyi­nen sellu­loosa­sieni on ihan­teel­linen hellään puh­dis­tuk­seen, kun taas kuitupuoli puh­dis­taa perus­teel­lisesti kaikkein pint­ty­neim­mätkin pinnat.

Moni­käyttöinen, ihan­teel­linen keit­ti­össä ja kylpy­huo­nees­sa.

MrEco Naarmuttamaton selluloosasieni

2x NAARMUTTAMATON SELLULOOSASIENI

Val­mis­tettu kasvi­poh­jai­sesta sellu­loo­sasta ja kier­rä­te­tyistä sisal­kuiduista.

Hyvin imu­kykyi­nen sellu­loo­sa­sieni on ihan­teel­linen hellään puh­dis­tuk­seen, kun taas kuitu­puoli sopii pannu­jen ja katti­loi­den tehok­kaa­seen han­kauk­seen naar­mut­ta­matta.

Moni­käyt­töi­nen, ihan­teel­li­nen keit­ti­ö­ssä ja kylpy­huo­neessa.

Mr.Eco Kaksipuoleinen sieni selluloosasta

KAKSIPUOLINEN SIENI
SELLULOOSASTA JA SISALISTA

Valmis­tettu kasvi­pohjai­sesta sellu­loosasta ja kier­räte­tyistä sisal- ja PET-­kuiduista.

Hyvin imu­kykyi­nen sellu­loosa­sieni on ihan­teel­linen hel­lään puh­dis­tuk­seen, kun taas naar­mut­tama­ton kuitu­pinta puh­dis­taa laa­toi­tetut pin­nat ja keit­tiön työ­tasot.

Moni­käyt­töinen, ihan­teel­linen keit­tiössä ja kylpy­huo­neessa.

2x HANKAUSLIINA LUJISTA KUIDUISTA

Val­mis­tettu kier­rä­te­tyis­tä sisal- ja PET-­kuiduista.

Puh­dis­taa vai­keim­man­kin lian vauri­oit­ta­matta pintoja.

Erittäin kestävä, ei jätä jäämiä.

Mr.Eco Saippuoitu hankaustyyny

7x SAIPPUOITU HANKAUSTYYNY

Han­kaus­tyy­nyt sisäl­tävät kookos­öljyä ja sit­ruu­nan­tuok­suis­ta kasvi­poh­jaista saippuaa.

Täy­del­li­nen pint­ty­neen lian pois­ta­mi­seen kat­ti­lois­ta, uuni­pel­leis­tä ja –riti­löistä ja gril­leistä.

 

Sitoumus #4:
PAKKAUKSEMME KUNNIOITTAVAT LUONTOA!

”Pakkausteni pahvi tulee oikein ja vastuullisesti hoidetuista metsistä.” – Mr.Eco

MrEco tuotteet

Mr.Eco Sienihahmo 4

 

 

Enem­män puh­dasta ener­giaa
Vuo­desta 2012 läh­tien yli 2 730 000 kW ener­giaa tuo­tettu aurinko­panee­leilla.

Enem­män puh­dasta ilmaa
172 kappa­letta 12 eri lajin puu­ta tai kasvia istu­tettu Mar­tini SPAn yritys­metsään vuo­den 2007 jälkeen.

Vähem­män pääs­töjä
Vähem­män ympä­ristöä kuormit­tavien tuo­tanto­proses­sien ansiosta.

 

 

mreco

mreco