Logo Greener CleanerHuipputehokasta ekosiivousta
Greener Cleaner lattiapaketti
Greener Cleaner kotipaketti
Greener Cleaner keittiöpaketti
Greener Cleaner Astiaharjapaketti
Greener Cleaner täydellinen tuotepaketti

Astianpesuun

Pihatöihin

Siivoukseen

Yllättävään

Greener Cleaner Auton rengas
Greener Cleaner Grillinpuhdistus

Greener Cleaner® välittää planeetastamme

Muo­vi on edel­leen maa­il­man suu­rin ja laa­jim­mal­le le­vin­nyt, ih­mi­sen ke­hit­tä­mä saas­te, joka va­hin­goit­taa pla­neet­tam­me eko­sys­tee­me­jä niin maal­la kuin me­ris­sä­kin.

Greener Cleaner® -sii­vous­tuot­teet val­mis­te­taan juu­ri tästä eko­sys­tee­me­jä kuor­mit­ta­vas­ta jä­te­muo­vis­ta, jot­ta jä­te­ma­te­ri­aa­lia oli­si mah­dol­li­sim­man vähän luon­nos­sa ja sen mää­rä vä­he­ni­si näin myös me­ris­sä. Kai­ken li­säk­si ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sen Greener Cleaner® -sii­vous­tuo­te­sar­jan val­mis­tuk­ses­sa on huo­mi­oi­tu tuot­tei­den koko elin­kaari, sillä kaik­ki Greener Cleaner® -sii­vous­tuot­teet voi­daan kier­rät­tää käy­tön jäl­keen mui­den kier­rä­tet­tä­vi­en muo­vien ta­paan, mikä vä­hen­tää huo­mat­ta­vas­ti kaa­to­paik­ko­jen kuor­mi­tus­ta.

Kier­rä­tys on ny­ky­ai­ka­na yk­si tär­keim­mis­tä te­ki­jöis­tä, joil­la jät­teen mää­rää pys­ty­tään vä­hen­tä­mään. ”Pie­nennä, käy­tä uu­del­leen, kier­rä­tä” -jä­te­hie­rar­kia on Greener Cleanerin® toi­min­nan kes­ki­ös­sä. Jä­te­hie­rar­ki­an an­si­os­ta myös hii­li­ja­lan­jäl­ki pie­ne­nee huo­mat­ta­vas­ti.

Greener Cleaner® tekee asiat toisin

Ym­pä­ris­tö ja luon­to ovat kes­kei­ses­sä ase­mas­sa ja oh­jaa­vat toi­min­taa voi­mak­kaas­ti.

Tuo­te­va­li­koi­ma koos­tuu laa­duk­kais­ta ja te­hok­kais­ta sii­vous­vä­li­neis­tä, jotka on val­mis­tet­tu eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä ta­val­la.

Greener Cleaner® -sii­vous­tuo­te­sar­ja on siis ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­nen va­lin­ta, joka aut­taa suo­je­le­maan maa­il­maa, jos­sa me kaik­ki eläm­me. Tuot­teet on val­mis­tet­tu 100% kier­rä­te­tys­tä muo­vista, joten käyt­tä­jä voi tun­tea olon­sa hy­väksi te­ke­mäl­lä oman osan­sa suo­jel­lak­seen ym­pä­ris­töä.

400
Muovijätettä syntyy vuosittain maailmassa (Mton)

~140
Muovijätettä maailman valtamerissä (Mton)

~25%
Muovien kierrätysaste maailmassa

450
Muovipullon hajoamisaika vuosina

Greener Cleaner logo 100% kierrätetty muovi
Greener Cleaner logo parempi maailma
Greener Cleaner logo astianpesukoneen kestävä

Greener Cleaner® on ainutlaatuinen

Greener Cleaner® pa­nos­taa tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sään eri­tyi­sesti tuot­tei­den­sa suo­ri­tus­ky­kyyn unoh­ta­matta kui­ten­kaan ympä­ris­töä ja käyt­tä­jään­sä. Kier­rä­te­tys­tä muo­vis­ta val­mis­tet­tu ja käy­tön jäl­keen kier­rä­tet­tä­vä – siis kes­tä­vä ja kai­kil­le pa­rem­pi, ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­nen tuo­te!

Kaikkien Greener Cleaner® -sii­vous­tuot­tei­den kah­vat ja har­jak­set – me­tal­lis­ta te­les­koop­pi­vart­ta lu­kuun­ot­ta­mat­ta – on val­mis­tet­tu 100% kier­rä­te­tys­tä muo­vis­ta, joka on ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­lis­tä ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­väl­lä ta­val­la tuo­tet­tua. Tuot­teet suo­riu­tu­vat sii­vous­teh­tä­vis­tä vä­hin­tään yh­tä hy­vin tai jo­pa pa­rem­min kuin vas­taa­vat, ta­val­li­set sii­vous­vä­li­neet.

Har­jo­jen kes­tä­vät ja ko­vat har­jak­set ir­rot­ta­vat pint­ty­neen lian ja tah­rat hel­pos­ti as­ti­ois­ta, lat­ti­oil­ta ja muil­ta ko­din pin­noil­ta. Lat­tia­har­jo­jen ja pö­ly­huis­ku­jen in­no­va­tii­vi­set, höy­hen­mäi­set har­jas­päät pyy­dys­tä­vät pö­lyn ja lian te­hok­kaas­ti. Kä­den­si­jat on er­go­no­mi­ses­ti muo­oil­u, jot­t sii­vous oli­si mah­dol­li­sim­man help­poa ja mu­ka­vaa. Har­jat kes­tä­vät pe­sun as­ti­an­pe­su­ko­nees­sa noin vuo­den ajan tai 52 pe­sua. Kai­kis­sa tuot­teis­sa eri­tyis­omi­nai­suuk­sia, jot­ka ta­kaa­vat erin­omai­sen puh­dis­tus­tu­lok­sen.

Greener Cleaner Greener Cleaner

 

OSTOKSILLE

Tutustu tarkemmin yksittäisiin Greener Cleaner -tuotteisiin verkkokaupassamme!